Aktuális
Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején (érvényes 2020.04.14-től)

Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején (érvényes 2020.04.14-től)

A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 17. § (1) alapján a MÉK elnöke az alábbi, mind a Magyar Építész Kamara országos szervezetére, mind pedig a Területi Kamarákra vonatkozó szabályokat hozza:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig a területi kamarák és a MÉK (a továbbiak: Kamara) szerveinek személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

Jelen szabályozás kiterjed a Kamara minden szervére.

Érvényes visszavonásig.

  1. A veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag elektronikus hírközlő eszköz útján, a szavazati joggal rendelkezők részével elnökségi ülés tartható. A meghívásnak legkésőbb az ülést megelőző napon meg kell történnie e-mail útján. Az ülést úgy kell lebonyolítani, hogy mindenki élőben lássa egymást. Ezen feltétel teljesülése esetén a döntéshozatalra és a jegyzőkönyv elkészítésére az alapszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.
  2. Amennyiben a Kamara alapszabálya tartalmazza az ülés megtartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseket (írásbeli egyeztetés és döntéshozatal), akkor a döntések ilyen módon történő meghozatala az alapszabályban rögzítettek szerint történhet úgy, hogy az abban foglalt határidők 3 napra csökkenthetők.
  3. Amennyiben a területi kamara alapszabálya nem tartalmazza az ülés megtartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseket (írásbeli egyeztetés és döntéshozatal), akkor döntések hozhatók a MÉK Alapszabályának 3.1.5. b) – e) pontjai értelemszerű alkalmazásával úgy, hogy a b) pontban szereplő 8 nap csökkenthető 3 napra.
  4. A területi és az országos kamara egyéb bizottságai, tagozatai és döntés-előkészítő testületei az 1., 2., 3. és 6. pontban foglaltak szerint járhatnak el, úgy, hogy a jogszabályban meghatározott eseteken kívül, írásbeli egyeztetésük elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.
  5. Küldöttgyűlés és taggyűlés személyes részvétellel a veszélyhelyzetre való tekintettel nem tartható.
  6. A választott tisztségviselők mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően legkésőbb 90. napra összehívandó küldött-, vagy taggyűlésen (tagozati gyűlésen) tartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg.
  7. A veszélyhelyzet ideje alatt az elnökség jogosult a köztestület költségvetését és beszámolóját elfogadni, a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 20. §-a szerint.
  8. A köztestületi ügyekben a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni.

 

Budapest, 2020. április 14.

dr. Hajnóczi Péter

 

Függelék

102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet

3. A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

16. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-a szerinti köztestületekre (a továbbiakban: köztestület) vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ezen alcím alkalmazásában köztestületnek minősül az a jogi személy is, amelynek működésére a köztestületekre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

17. § (1) A köztestület testületi szerveinek ülése a veszélyhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor kerülhet. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre és a döntéshozatalra az országos elnök által meghatározott és a köztestület országos honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.

(2)  Ha a köztestület határozott időre kinevezett vagy megválasztott tisztségviselője megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg, vagy az új tisztségviselőt ki nem nevezik.

18. § (1) A köztestületi szerv hatáskörébe tartozó ügy (a továbbiakban: köztestületi ügy) intézésével kapcsolatos eljárási cselekményeket elsősorban elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell foganatosítani. Ha ennek feltételei nem biztosítottak, a szükséges nyilatkozatokat írásbeli formában, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni.

(2) Ha a köztestületi ügy intézésével kapcsolatos eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, amely az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával nem foganatosítható, az érintett eljárási cselekmény a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztható. Az eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló döntés meghozatalától a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak a köztestületi ügy elintézésére nyitva álló határidőbe nem számít

bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

19. § (1) A fegyelmi vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.

(2) A fegyelmi vagy etikai felelősségre vonás elévülése a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.

20. § A köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A köztestület legfőbb szervének határozata hiányában a költségvetés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a beszámolót pedig legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell fogadnia

***

Letölthető tartalom:

Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején (érvényes 2020.04.14-től)(pdf)